Редакција часописа "Топола" припрема четврти број овог стручног часописа који треба да изађе у 2018. години. Позивамо Вас да доставите своје радове на е-маил: redakcija@jusp-donjagradina.org

У П У Т С Т В О7.3.2016.

Семинар за професоре историје и српског језика о образовању о холокаустуПрема Програму уређења из 1977. године, на простору уже зоне Спомен-подручја Доња Градина формирана су 43 истражна поља. Иста су својим размјештајем условила приједлог граница уже зоне уређења према западној и јужној страни комплекса.
Индицирања сумњивих површина добијена су на основу исказа мјештана, записника комисијских увиђаја непосредно по завршетку рата и аерофотограметријских снимака из 1976. године. Сумњиве површине су за потребе истраживања означене у форми истражних поља. Утврђивање гробница је вршено путем сондажних и ископних провјера сумњивих површина.
Године 1990. и 1991. истражено је 11 истражних поља. На другом локалитету истражног поља ИП-6 утврђено је 26 масовних гробница. Тај локалитет је према томе потврђен за даљње радове на уређењу.

Књига из тишине